Asteptati sa se incarce fisierul!
Regulamentul Siturilor Natura 2000 Trascău
CAPITOLUL I
ÎNFINȚAREA, SCOPUL, LIMITELE ȘI MANAGEMENTUL SITURILOR NATURA 2000 TRASCĂU
Art. 1. (1) SPA Munții Trascăului a fost delcarat ca Arie de Protecție Specială Avifaunistică în anul 2007 prin HG 1284/2007, sub indicativul ROSPA0087.
(2) SCI Trascău a fost declarat ca Sit de Importanță Comunitară ca parte a rețelei Natura 2000 în România în anul 2007, prin Ordinul MMDD 1964/2007, sub indicativul ROSCI0253.
(3) Pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău se găsesc 30 de rezervații naturale de interes național (categoria IV IUCN) declarate prin Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului național.
Art. 2. (1) Scopul principal al ROSPA0087 Munții Trascăului este acela de a conserva efective ale 24 de specii listate în Anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, conform Formularului standard publicat în Anexa 4 a HG 1284/2007.
(2) Scopul principal al ROSCI0253 Trascău este acela de a conserva 12 tipuri de habitate și elemente a 5 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni și 10 specii de nevertebrate listate în anexele 1, 2 și 4 ale Directivei Consiliului 92/43/CEE, conform Formularului standard publicat în Anexa 4 a Ordinul MMDD 1964/2007.
(3) Scopul principal al celor 30 de arii naturale protejate de interes național aflate pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, este acela de a proteja unele eşantioane reprezentative pentru teritoriul național, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.
Art. 3. (1) Limitele ROSPA0087 Munții Trascăului au fost aprobate prin HG 1284/2007 și sunt prezentate în Anexa 3 a acestui act normativ.
(2) Limitele ROSCI0253 Trascău au fost aprobate prin Ordinul MMDD 1964/2007 și sunt prezentate în Anexa 3 a acestui act normativ.
(3) Limitele rezervațiilor naturale de pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău au fost descrise în fișele acestora aprobate prin HCJ Alba 20/1995. Limitele rezervațiilor naturale de pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul Regulament.
Art. 4. ROSPA0087 Munții Trascăului, ROSCI0253 Trascău și ariile naturale protejate de interes național de pe suprafața acestora vor fi evidențiate în mod obligatoriu în planurile naționale, zonale și locale de amenajare a teritoriului și urbanism.
Art. 5. (1) Administratorul ROSPA0087 Munții Trascăului si ROSCI0253 Trascău se face de către Grupul de Acțiune Locală Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare, conform Contractului de Administrare nr. 1 din 01.03.2011 semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor.
(2) În conformitate cu prevederile OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, administrarea efectivă a ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău se face printr-o structură de administrare special constituită, denumită Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău.
(3) Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău, poate atribui la rândul ei spre administrare unor entităţi juridice interesate, rezervații naturale de interes național, sau părți clar definite cuprinse în ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău.2
CAPITOLUL II
REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR PE TERITORIUL SITURILOR NATURA 2000 TRASCAU
Art. 6. (1) Conform OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău sunt interzise activitățile care pot genera poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum și perturbări ale speciilor pentru care cele două arii de interes comunitar au fost desemnate. Pentru protejarea și conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activitățile din afara ROSPA0087 Munții Trascăului, care ar produce reducerea efectivelor sau deteriorarea habitatelor acestora.
(2) În conformitate cu prevederile OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare în rezervațiile naturale de interes național de pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău nu sunt permise activități de utilizare a resurselor naturale. Prin excepție, sunt permise numai acele intervenții care au drept scopuri protejarea, promovarea și asigurarea continuității existenței obiectivelor pentru care respectivele rezervații naturale au fost constutuite, precum și unele activități de valorificare durabilă a anumitor resurse naturale și numai cu avizul Administrației Siturilor Natura 2000 Trascău.
Art. 7. (1) Activitățile Administrației Siturilor Natura 2000 Trascău legate de conservarea biodiversității sunt coordonate și aprobate de Consiliul Științific al Siturilor Natura 2000 Trascău.
(2) Eliberarea Avizului Administrației Siturilor Natura 2000 Trascău pentru planuri, programe sau activități cu posibil impact semnificativ asupra mediului, se face numai pe baza voturilor fundamentate ale majorității simple a membrilor Consiliului Științific.
Art. 8. (1) Participarea factorilor interesați la managementul ROSPA0087 Munții Trascăului, ROSCI0253 Trascău și a ariilor naturale protejate de interes național situate pe suprafața acestora, se face prin intermediul Consiliului Consultativ de Administrare.
(2) Consiliul Consultativ de Administrare are un rol consultativ în planificarea și realizarea acivităților ce țin de administrarea ROSPA0087 Munții Trascăului şi ROSCI0253 Trascău.
Art. 9. În conformitate cu prevederile Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC și ale OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, orice plan sau proiect susceptibil de a afecta într-un mod semnificativ ROSCI0253 Trascău, individual sau în combinație cu ale planuri sau proiecte, face obiectul unei evaluări adecvate a impactului său asupra siturilor, ținând seama de obiectivele de conservarea ale acestora. Planul sau proiectul se va putea implementa numai dacă în lumina concluziilor evaluării, implementarea acestuia nu va influența negativ integritatea sitului.
II.1 Reglementare activităților de silvicultură, vânătoare și pescuit
Art. 10. (1) Pe suprafața fondului forestier aflat în ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău se vor efectua activitățile prevăzute în amenajamentele silvice sau studiile de amenajare, numai cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare și a prevederilor cuprinse în Planul de management integrat al ROSPA0087 Munții Trascăului şi ROSCI0253 Trascău sau în prezentul Regulament, până la intrarea în vigoare a Planului de management.
(2) Aprobarea amenajamentelor silvice se va face numai după avizarea acestora de către Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău, conform procedurii de avizare.
Art. 11. (1)Orice alte lucrări silvice exceptându-le pe cele prevăzute în amenajamentele silvice sau studiile de amenajare, se vor face numai cu Avizul Administrației Siturilor Natura 2000 Trascău.3
(2) Se interzice plantarea altor specii de arbori decât cei autohtoni pe terenurile care fac parte din fondul forestier iar pe terenurile din afara fondului forestier este nevoie de Avizul Administrației. Excepție de la avizare fac speciile ornamentale de pe terenurile intravilane.
(3) Prin lucrări silvice specifice se va urmări substituirea speciilor exotice cu specii autohtone pe terenurile aflate în fond forestier.
Art. 12. Amenajarea unităților de producție de pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău se va face în colaborare cu Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău și cu reprezentanți ai Consiliului Științific al Siturilor Natura 2000 Trascău, care vor fi invitați să ia parte de conferințele de amenajare.
Art. 13. Administatorii de fond forestier cuprins în ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău au obligația de a pune la dispoziția Administrației Siturilor Natura 2000 Trascău toate documentele necesare verificării modului în care se respectă prevederile cuprinse în amenajamentele silvice.
Art. 14. (1) Administratorii fondului forestier sunt obligați să țină cont de eventualele recomandări ale Administrației Siturilor Natura 2000 la momentul eliberării Actelor de punere în valoare. Toate modificările apărute ulterior avizării se vor înainta spre o nouă avizare către Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău.
(2) Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău are dreptul de a verifica situația aplicării anuale a prevederilor amenajementelor/studiilor de amenajare sau transformare de pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău.
Art. 15. (1) Având în vedere prevederile Legii 407/2006 cu modificările și completările ulterioare, pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău activitatea de vânătoare este permisă numai cu avizarea cotelor de recoltă de către Administrației Siturilor Natura 2000 Trascău.
(2) În scopul avizării, administratorii fondurilor de vânătoare de pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, au obligația de a depune la Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău spre avizare cotele de recoltă aprobate pentru fiecare sezon de vânătoare.
(3) Administratorii fondurilor de vânătoare de pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, au obligația de a invita Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău să participe la acțiunile de evaluare anuale.
(4) Administratorii fondurilor de vânătoare au obligația de a pune la dispoziție Administrației Siturilor Natura 2000 Trascău rezultatele evaluărilor anuale pentru fondurile de vânătoare cuprinse în ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău.
(5) În conformitate cu prevederile OUG 75/2007 și a Legii 407/2006 cu modificările și completările ulterioare, pe suprafața ariilor naturale protejate de interes național cuprinse în ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, vânătoarea este interzisă.
(6) În conformitate cu prevederile Legii 407/2006 cu modificările și completările ulterioare, pe suprafața rezervațiilor naturale de interes național de pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic este interzisă, inclusiv la distanțe mai mici de 1 km față de limitele acestora.
(7) Stabilirea zonelor de liniște de pe teritoriul fondurilor de vânătoare care se suprapun chiar și parțial cu siturile Natura 2000 Trascău se va face cu avizul Administrației Siturilor Natura 2000 Trascău.
(8) Câinii utilizați în activitățile de vânătoare vor deține documente care să ateste efectuarea vaccinărilor obligatorii.
Art. 16. Repopularea cu pește a corpurilor de apă aflate pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, se va face numai cu specii autohtone și în baza avizului Administrației si Siturilor Natura 2000 Trascău.
II.2 Reglementarea activităților agro-pastorale
Art. 16. Responsabilitatea exploatării coerente a pajiștilor cuprinse în ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, revine proprietarilor acestora. Se va urmări întreținerea terenurilor prin pășunare sau cosire tradițională. Curățirea terenurilor cu ajutorul focului este strict interzisă.
Art. 17. (1) Gospodărirea pajiştilor se supune următoarelor recomandări:
a) să nu fie arate, discuite, scarificate, supraînsămânţate,
b) să nu fie folosite îngrăşăminte chimice, amendamente şi substanţe de protecţie a plantelor,
c) să nu fie folosite utilaje de cosit rotative
d) cositul se va realiza de la interiorul spre exteriorul parcelei
e) la marginea fiecărei parcele se va menţine o bandă necosită sau nepăşunată lată de 3 m
f) dacă nu sunt păşunate, să fie cosite cel puţin o dată pe an, dar numai după data de 01. august.
g) să fie păstraţi arborii solitari sau pâlcurile de arbori existenţi
h) să fie păstrate aliniamentele de arbori şi arbuşti de la marginea parcelelor
i) îndepărtarea tufărişului se va realiza în perioada 1 august – 28 februarie, cu menţinerea pe suprafeţe a minim 5%, maxim 10% tufăriş.
(2) Sunt interzise intervențiile de menținere a pajiștilor prin înlăturarea vegetației arbustive instalate pe grohotișurile și lapiezurile calcaroase cuprinse în ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău.
Art. 18. (1) Proprietarii sau administratorii pășunilor cuprinse în ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău vor respecta prevederile legale legate de capacitatea de suport, locul de pășunat, numărul de câini ce însoțesc turmele, sau speciile de animale domestice cu care se pășunează. Câinii care însoțesc turmele vor purta jujeu la gât și vor deține dovada efectuării tratamentelor veterinare obligatorii.
(2) În conformitate cu prevederile OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, pășunatul pe teritoriul ariilor naturale protejate de interes național de pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău este interzis.
Art. 19. (1) Conform OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza rezervațiilor naturale protejate de interes naţional situate în ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău se poate face numai pentru obiective care vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţii, sănătăţii oamenilor şi animalelor sau pentru obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei administrări a ariei naturale protejate.
Art. 20. (1) Stânele nu vor fi amplasate pe teritoriul rezervațiilor naturale de interes național de pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău.
(2) Stânele sau adăposturile zootehnice ce vor fi amplasate pe suprafaţa ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău vor respecta specificul local.
(3) Locurile de târlire nu vor fi amplasate la mai puțin de 150 de metri de apele curgătoare sau stătătoare de pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău.
Art. 21. Pe terenurile arabile abandonate de cel puțin 10 ani și unde s-au instalat habitate de interes conservativ, reînceperea lucrărilor de arare se va face numai cu avizul Administrației.
Art. 22. Cultivarea terenurilor arabile se supune următoarelor recomandări:
a) să nu fie folosite îngrăşăminte chimice, amendamente şi substanţe de protecţie a plantelor,
b) să nu fie incendiată vegetaţia, nici resturile vegetale
c) să nu se afecteze regimul hidrologic al terenurilor, prin drenare, desecare,
d) să fie păstraţi arborii solitari sau pâlcurile de arbori existenţi
e) să fie păstrate aliniamentele de arbori şi arbuşti de la marginea parcelelor
f) să fie păstrată o bandă nearată de minim 6 m de la malul habitatelor acvatice (râuri, pâraie) sau umede.
Art. 23. Pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, cultivarea plantelor modificate genetic se va realiza doar cu Avizul Administrației.
Art. 24. Colectarea intensivă a fructelor de pădure, ciupercilor și melcilor de pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău se va face doar cu avizul Administrației.
II.3 Reglementarea activităților de construcţii
Art. 25. Realizarea oricărui fel de construcții (clădiri, infrastructură rutieră, canalizări, rețele de utilități etc.) în intravilanul sau extravilanul localităţilor se face numai cu Avizul Administraţiei Siturilor Natura 2000 Trascău. Excepție de la această regulă o fac locuințele și casele de vacanță situate în intravilanul localităților.
Art. 26. Construcţiile ce se vor realiza pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, în extavilanul localităţilor vor respecta arhitectura locală. În exteriorul acestor clădiri vor fi folosite materiale tradiţionale precum piatra, lemnul aparent, sau o textură rustică a tencuielilor, soclu de piatră naturală sau placat cu piatră; culori armonizate cu culorile naturale. Este interzisă utilizarea unor culori stridente, ce nu se integrează în peisaj.
Art. 27. Proprietarii sau administratorii obiectivelor care utilizează surse de apă pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău sunt obligaţi să asigure debitele de servitute conform legislaţiei în vigoare, astfel încât să nu fie afectate direct sau indirect ecosistemele sau comunităţile locale.
II.4 Reglementarea activităților de turism şi reguli de vizitare
Art. 28. În ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău sunt permise activităţile de turism şi educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare potrivit prezentului regulament.
Art. 29. (1) Pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău accesul turiştilor se face prin intermediul celor 20 trasee turistice marcate, enumerate în Anexa 2 la prezentul Regulament.
(2) La accesul turiștilor pe traseele care dețin amenajări complexe de infrastructură (podețe, viaferrata, balcoane de belvedere, locuri de campare etc) și care necesită întreținere periodică, se pot solicita taxe de intrare. Această taxă se va achita la Punctele de informare turistică sau, pe traseu, la personalul Administrației legitimat în acest sens de Ministerul Mediului și Pădurilor.
Art. 30. Realizarea/întreţinerea marcajelor turistice şi de escaladă, reamenajarea traseelor turistice şi de escaladă, amplasarea panourilor indicatoare și informative, se va face numai cu aprobarea Administraţiei Siturilor Natura 2000 Trascău.
Art. 31. (1) Camparea pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău este permisă pe domeniul public sau pe domeniul privat, cu acceptul proprietarului sau administratorului acestuia. Nu este permisă camparea în perimetrul ariilor naturale protejate de interes naţional.
(2) Este interzisă săparea de şanţuri în jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetală sub corturi.
(3) Este interzisă perturbarea liniștii pe traseele turistice, în locurile de campare sau în alte zone naturale unde ar putea deranja alte persoane sau fauna sălbatică.
(4) În locurile de campare se poate încasa tarif de campare de către deţinătorii legali ai terenului. Aceste locuri de campare se vor aviza de către Administrație.
(5) Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai în următoarele situaţii:
a) pentru activitate de cercetare, cu aprobarea Administrației,
b) pentru voluntarii care lucrează pe teritoriul Ariei cu aprobarea Administrației, în situaţia în care sarcinile primite o impun.
Art. 32. (1) Pe suprafaţa extravilană a ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău este interzisă utilizarea focului deschis cu excepţia focurilor aprinse la stâne, case de vacanță sau în tabere turistice organizate.
(2) În locurile de campare este permisă aprinderea unui foc de tabără de dimensiuni reduse, cu respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor și nu la mai puțin de 50 de metri de pădure.
Art. 33. Organizarea de competiţii sau manifestări de grup de orice fel care presupun accesul pe extravilanul localităților, pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău se face numai cu avizul Administrației.
Art. 34. (1) Pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel. Turiștii au obligația de a evacua deșeurile pe care le generează pe timpul vizitării.
(2) Este interzisă degradarea oricăror exemplare ale unor specii de plante și animale de interes conservativ prezente pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, sau a oricăror exemplare ale unor specii de plante și animale, a rocilor, speleotemelor, fosilelor și a oricăror altor eșantioane de origine naturală de pe suprafața rezervațiilor naturale de interes național aflate pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău.
Art. 35. Este interzisă distrugererea sau degradarea panourilor informative și indicatoare, a podețelor sau a oricăror altor elemente de infrastructură de vizitare de pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău.
Art. 36. (1) Amplasarea de panouri informative referitoare la arii naturale protejate și protecția naturii, pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, se face numai cu acordul scris al Administrației Siturilor Natura 2000 Trascău.
(2) Toate panourile amplasate pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, vor avea un caracter unitar. În construcția lor se vor utiliza, pe cat posibil, materiale naturale – lemn, piatră și vor deține inscripția siglei Siturilor Natura 2000 Trascău.
Art. 37. (1) Accesul cu mijloace de transport motorizate, în afara drumurilor publice, este permis, cu justificare, doar personalului Administrației aflat în patrulare, echipelor Salvamont, echipelor ISU aflate în timpul intervențiilor,
(2) Excepție de la această regulă fac deținătorii de locuințe și utilajele agricole. Excepția se aplică numai pe traseul normal, adică pe porțiunea dintre drumul public cel mai apropiat și locul de destinație.
(3) Utilizarea mijloacelor de transport motorizate (ATV-uri, motociclete, motorete, autovehicule offroad etc.) în scop de agrement pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, în afara drumurilor publice este strict interzisă.
Art. 38. Accesul publicului este interzis în peșterile Huda lui Papară, Frumoasa de la Hăldăhaia și Peștera Liliecilor, cu excepția sectoarelor special amenajate.
Art. 39. Administrarea peșterilor de pe suprafața ROSCI0253 Trascău se face de către Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău în comun cu organizații de specialitate, conform legislației în vigoare și conform protocoalelor de colaborare.
II.5 Reglementarea activităților de cercetare științifică
Art. 40. Cercetarea științifică din ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, va fi orientată cu precădere spre conservarea speciilor și habitatelor pentru care cele două arii naturale protejate de interes comunitar au fost declarate.
Art. 41. Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău va sprijini logistic în limita posibilităților activitatea de cercetare științifică din domeniul biodiversității, desfășurată pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău.
Art. 42. Orice studii care planifică activități de exploatare a resurselor naturale pe suprafața ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău se supun avizării de către Administraţia Siturilor Natura 2000 Trascău.
Art. 43. Accesul în peșterile prevăzute la Art. 38. în scop de cercetare, realizare de fotografii comerciale sau de documentare se va realiza doar cu acordul Administrației.
Art. 44. În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale, care periclitează integritatea ecosistemelor, se vor lua măsuri de stopare şi de eliminare a acestora pe baza documentaţiilor avizate de Consiliul Ştiinţific.
II.6 Reglementarea serviciilor publice speciale
Art. 45. Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău poate colabora cu membrii echipelor Salvamont din județele Alba și Cluj, în acțiunile de pază, coordonare a voluntarilor pe diverse activități și construirea/întreținerea infrastructurii turistice pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău.
Art. 46. (1) Competiţiile turistice sau taberele care se situează pe terenurile extravilane ale ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, se organizează numai cu Avizul Administrației și cu înștiințarea de către organizatori a serviciilor publice Salvamont.
(2) Pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, cursurile de alpinism sau de ghizi sunt permise cu avizul Administraţiei Siturilor Natura 2000 Trascău și acordul serviciilor publice Salvamon, dacă acestea sunt organizate şi conduse de instructori autorizaţi de Federaţia Română de Alpinism-Escaladă pentru alpinism, sau organizaţii abilitate pentru ghizi.
Art. 47. Intervențiile echipajelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Jandarmeriei Române, Administrației Naționale ”Apele Române”, Gărzii Naționale de Mediu, Agențiilor de Protecție a Mediului care sunt alertate în urma unor incidente care pot genera impact asupra mediului trebuie să fie comunicate în cel mai scurt timp Administrației Siturilor Natura 2000 Trascău.
Art. 48. Activitățile de antrenament, instrucție sau demonstrative derulate de serviciile speciale pe teritoriul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău se vor organiza doar cu Avizul Administrației.
Finanţarea activităţilor
Art. 49. Finanţarea activităţilor Administraţiei Siturilor Natura 2000 se poate face din:
a) Proiecte întocmite de Administraţia Siturilor Natura 2000 Trascău, sau în parteneriat cu aceasta şi finanţate prin programe locale, naţionale, comunitare, sau internaţionale;
b) Activităţi proprii şi din sistemul de tarife al Administraţiei Siturilor Natura 2000 Trascău;
c) Fonduri publice provenite din bugetul de stat sau al autorităţilor publice locale;
d) Din subvenţii, donaţii, sponsorizări, sau contribuţii.
CAPITOLUL III
PROCEDURA DE AVIZARE A ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE PE TERITORIUL ROSPA0087 MUNȚII TRASCĂULUI ȘI ROSCI0253 TRASCĂU
Art. 50. Toate activităţile care pot genera un impact negativ asupra ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău se supun avizării Administraţiei Siturilor Natura 2000 Trascău.
Art. 51. Toate planurile, proiectele și activităţile potențial generatoare de impact negativ asupra mediului se supun avizării conform procedurii redate în Anexa 3 la prezentul Regulament.
Art. 52. Pe lângă documentele solictate conform Anexei 3 la prezentul Regulament, în vederea luării deciziilor, Administrația are dreptul de a solicita şi alte documente, studii de specialitate, care să furnizeze informaţii suplimentare privind impactul posibil asupra factorilor de mediu.
Art. 53. Pentru acordarea Avizului Administrației se va percepe o taxă în conformitate cu legislația națională, a cărui cuantum va fi stabilit prin reglementare internă.
Art. 54. În vederea obținerii de către proprietarii/deţinătorii de terenuri a unor beneficii/facilităţi prevăzute de actele normative în vigoare pentru terenurile situate în arii naturale protejate, Administrația poate emite, la cerere, adeverinţe pentru susținerea reglementărilor de conservare a naturii impuse pe respectivele terenuri.
CAPITOLUL IV
SANCȚIUNI
Art. 55. Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage după sine răspunderea administrativă, contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.
(1) Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament, stipulate şi în legislaţia naţională în vigoare, se aplică sancţiunile prevăzute de aceasta, care pot antrena răspunderea civilă, materială, contravenţională sau penală după caz.
(2) Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament prin fapte care nu sunt specificate în legislația națională dar Administrația consideră că aduc prejudicii capitalului natural protejat se vor aplica amenzi contavenționale și se va impune restabilirea condițiilor anterioare ale mediului, pe cheltuiala făptașului.
(3) Cuantumul amenzilor este stabilit între 50 - 5.000 lei pentru persoane fizice și între 100 - 10.000 lei pentru persoane juridice. Amenzile vor fi în așa fel dimensionate, încât să acopere cheltuielile curente ale Administrației și prejudiciile pricinuite valorilor naturale de către făptaș.
Art. 56. (1) Încălcarea prevederilor legale se constată sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către persoanele împuternicite prin acte normative specifice.
(2) Aplicarea prezentului Regulament, constatarea contravenţiilor/infracţiunilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul cu atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale:
a) Gărzii Naţionale de Mediu;
b) Autorităţilor publice naţionale, regionale sau locale de mediu;
c) Administraţiei Siturilor Natura 2000 Trascău;
e) Autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi structurile locale ale acesteia;
f) Inspectoratele judeţene de Poliţie Alba şi Cluj;
g) Inspectoratele judeţene de jandarmi Alba şi Cluj
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 57. (1) Personalul Administrației, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău, indiferent de forma de proprietate.
(2) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia de a furniza informaţiile şi datele solicitate de personalul legitimat al Administrației, pentru a asigura gospodărirea eficientă a ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău
(3) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să se legitimeze la solicitarea expresă a personalului de inspecţie şi control al Administrației.
Art. 58. Prezentul regulament poate fi modificat de către autoritatea competentă la propunerea Administraţiei Siturilor Natura 2000 Trascău, cu acordul Consiliului Ştiinţific.
Art. 59. Anexele 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Statistica:
Numar total vizite:
34,191
Vizitatori in pagina:
3
Max. vizitatori simultani:
871
Moment de maxim:
14/02/2021
info