Asteptati sa se incarce fisierul!
Metodologia de emitere a Avizului Administrației siturilor Natura 2000 Trascău
Avizul Administrației Natura 2000 Trascău se emite în urma analizei documentaţiilor depuse de solicitanţi, conform prevederilor prezentei metodologii.
(1) Pentru planurile/proiectele/activităţile care pot afecta semnificativ siturile Natura 2000 Trascău, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu derularea procedurii de evaluare de mediu/evaluarea impactului asupra mediului/evaluarea adecvată/autorizare notifică titularul planului/proiectului/activităţii, să solicite Administrației Natura 2000 Trascău (denumită în continuare Administrația) emiterea Avizului, după parcurgerea etapei de încadrare.
(2) În vederea emiterii actelor de reglementare pentru planurile/proiectele/activităţile în siturile Natura 2000 Trascău, titularul planului/proiectului/activităţii solicită Administrației emiterea Avizului.
(3) În vederea emiterii Avizului, titularul planului/proiectului/activităţii transmite Administrației următoarele documente:
a) cerere emitere Aviz, conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
b) plan de încadrare în zonă la o scară adecvată: 1:5000 – 1:25000;
c) coordonatele geografice ale amplasamentului planului/proiectului/activităţii în sistem de proiecţie Stereo 1970, în format electronic (fişiere de tip *.dwg sau *.shp);
d) raportul de mediu/raportul de evaluare a impactului asupra mediului/studiul de evaluare adecvată/alte documente cerute prin procedurile de reglementare, după caz;
e) în cazul în care, în urma parcurgerii etapei de încadrare a planului/proiectului de către autorităţile competente pentru protecţia mediului, se decide că nu este necesară evaluarea de mediu (respectiv raportul de mediu) sau evaluarea impactului asupra mediului (respectiv raportul privind impactul asupra mediului) şi, după caz, evaluarea adecvată (respectiv studiul de evaluare adecvată), solicitantul va anexa la documentaţia necesară avizării memoriul de prezentare şi studiul de biodiversitate, după caz;
f) dovada proprietăţii terenului, după caz, în copie;
g) dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei de către titularul planului/proiectului/ activităţii;
h) certificatul de urbanism, după caz, în copie;
i) orice alt document considerat relevant de către solicitant.
(4) Pentru activităţile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră şi faună, în scopul comercializării acestora, avizul administratorului/custodelui se emite în baza documentelor menţionate la alin. (3) şi a studiului de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatice, elaborat de institute de cercetare ştiinţifică sau unităţi/centre recunoscute care au ca domeniu de activitate elaborarea de cercetări în ştiinţe biologice/naturale.
(5) Pentru activitatea de exploatare forestieră/recoltare masă lemnoasă, avizul administratorului/ custodelui se emite în baza documentelor enumerate la alin (3), împreună cu următoarele documente:
a) copie a autorizaţiei de funcţionare a ocolului silvic/documentul de proprietate a terenului;
b) Actul de Punere în Valoare, care, anterior depunerii documentaţiei, trebuie să fie avizat de către administratorul/custodele ariei naturale protejate, prin grija Ocolului Silvic responsabil;
c) extras din amenajamentul silvic în vigoare;
d) copie a planului decenal de recoltare a masei lemnoase;
e) hărţile amenajistice;
(6) Documentele care însoţesc cererea de emitere a Avizului Administrației, se depun într-un exemplar pe suport de hârtie şi în format electronic.
(7) În vederea emiterii Avizului, Administrația poate solicita informaţii suplimentare în termenul stabilit pentru emiterea Avizului.
(8) În cazul în care activităţile supuse avizării fac parte din cadrul unor planuri/proiecte care au Aviz de mediu/acord de mediu, Administrația verifică încadrarea activităţilor în planurile şi proiectele respective, conform documentaţiei aferente.
(9) Administrația analizează documentaţia depusă conform alin. (3)-(6) şi verifică amplasamentul planului/proiectului/activităţii, după care emite Avizul, ţinând cont de integritatea şi de obiectivele de conservare pentru care siturile Natura 2000 Trascău au fost desemnate, în baza Hotărârii Consiliului Ştiinţific, după caz.
(10) În cazul în care pentru activităţile supuse avizării de către Administrație nu se emit acte de reglementare, dar pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care siturile Natura 2000 au fost desemnate, Administrația emite Avizul ţinând cont de integritatea şi de obiectivele de conservare pentru care siturile Natura 2000 au fost desemnate.
(11) Termenul de emitere a Avizului Administației, este de 30 de zile de la primirea solicitării cu documentaţie completă şi/sau de la primirea informaţiilor suplimentare, dacă nu este prevăzută altă perioadă într-un alt act normativ sau în procedurile prin care s-a solicitat Avizul Administrației.
(12) Termenul de emitere a Avizului Administrației pentru activităţile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră şi faună, în scopul comercializării, este de 5 zile de la primirea unei solicitări cu documentaţie completă sau de la primirea informaţiilor suplimentare.
(13) În lipsa documentelor menţionate la alin. (3)-(6), avizul nu poate fi eliberat.
Statistica:
Numar total vizite:
34,191
Vizitatori in pagina:
3
Max. vizitatori simultani:
871
Moment de maxim:
14/02/2021
info