Asteptati sa se incarce fisierul!
Rezervații naturale în Munții Trascău
ROSCI 0253 Trascău
Suprafata: 50.064 ha
Altitudinea medie: 849 m.
Regiunea biogeografică: Alpină și Continentală
Situare administrative: Județele Alba și Cluj
Tipuri de habitate prezeente în sit:
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
6170 Pajiști calcifile alpine și subalpine
9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
6190 Pajiști panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis)
8120 Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii)
9420 Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
91H0 * Vegetație forestieră panonică cu Quercus pubescens
8160 * Grohotiuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar și montan 0,01 B C A B
4060 Tufărișuri alpine și boreale
91Q0 Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
1303 Rhinolophus hipposideros
1361 Lynx lynx
1352 Canis lupus
1308 Barbastella barbastellus
1305 Rhinolophus euryale
1310 Miniopterus schreibersi
1324 Myotis myotis
Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
1193 Bombina variegata
1166 Triturus cristatus
4008 Triturus vulgaris ampelensis
Specii de pești enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
1163 Cottus gobio
Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
4050 Isophya stysi
1078 Callimorpha quadripunctaria
4036 Leptidea morsei
4030 Colias myrmidone
1074 Eriogaster catax
4048 Isophya costata
1083 Lucanus cervus
4052 Odontopodisma rubripes
4054 Pholidoptera transsylvanica
1052 Euphydryas maturna
4028 Catopta thrips
Calitate și importanță:
În Munții Trascăului și Muntele Mare s-a constatat extinderea până la altitudini destul de mari a elementelor xerofile și termofile, dar și coborârea unor elemente montane și chiar arcto-alpine până la altitudini destul de mici. S-au format astfel unele complexe de vegetație de mare interes fitogeografic, cazul cel mai interesant fiind cel de la Șesul Craiului - Scărița Belioara, unde coboară la altitudini de circa 1300 m, câteva elemente circumpolar arcto-alpine (Dryas octopetala, Arcto staphyllos uva-ursi, Pinguicula alpina, Gentiana clusii). În același aici timp se întâlnesc specii submediteraneene, printre care Saponaria bellidifolia, în cel mai nordic punct al arealului său, precum și o serie de specii carpato-balcanice (de exemplu Dianthus kitaibelii ssp. simonkaianus). Floarea de colț (Leontopodium alpinum) se găsește la cele mai mici altitudini din țară (Șuteu, 1968) la Cheile Întregalde (550 m) și Cheile Râmețului (500 m). Pe latura estică a Munților Trascăului se constată pătrunderea masivă a unor elemente mezoxerofile și chiar xerofile în spațiul muntos. Remarcăm aici prezența stejarului pufos (Quercus pubescens), care avea probabil o extindere chiar mai mare în trecut.
ROSCI 0300 Fânețele Pietroasa Podeni
ROSCI 0035 Cheile Turzii
ROSCI 0035 Cheile Turenilor
Statistica:
Numar total vizite:
34,191
Vizitatori in pagina:
2
Max. vizitatori simultani:
871
Moment de maxim:
14/02/2021
info